INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Spółdzielcza 13b, 37-300 Leżajsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000537234.
 2. Kontakt: odo@eko-styl.eu
 3. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zobowiązań umownych oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody, marketing bezpośredni. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które to dane będą przetwarzane m. in. w następujących celach:
  1. wysłania kartek świątecznych,
  2. informowanie o szkoleniach, imprezach, konferencjach, spotkaniach organizowanych bądź współorganizowanych przez Administratora.
 4. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także art. 6 ust. 1 lit. f.
 5. W przypadku wyrażenia zgody to także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności obsługa pocztowo – kurierska, wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora.
 7. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia dane nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: odo@eko-styl.eu;
 9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia:
  1. osoba, której dane dotyczą ma możliwości sprostowania danych poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania sprostowania danych na adres: odo@eko-styl.eu;
  2. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: odo@eko-styl.eu;
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.