Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o.
Sp. komandytowa, ul. Spółdzielcza 13b, 37-300 Leżajsk, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000537234.
2. Kontakt: odo@eko-styl.eu
3. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zobowiązań umownych
oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody, marketing bezpośredni.
Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z
koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które to dane
będą przetwarzane m. in. w następujących celach:
a. wysłania kartek świątecznych,
b. informowanie o szkoleniach, imprezach, konferencjach,
spotkaniach organizowanych bądź współorganizowanych przez
Administratora.
4. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
ewentualnie także art. 6 ust. 1 lit. f.
5. W przypadku wyrażenia zgody to także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia.
6. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym
przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań
umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu, obsługa
księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności
obsługa pocztowo – kurierska, wszelcy inni pracownicy i
współpracownicy Administratora.
7. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń
związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku
danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do
czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. W zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1
list. b Rozporządzenia dane nie mogą zostać usunięte ani nie może
zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do
prawidłowego wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym
zakresie, o ile dane zostały podane prawo żądania usunięcia bądź
ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez
zgłoszenie Administratorowi na adres: odo@eko-styl.eu;

9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia:
a. osoba, której dane dotyczą ma możliwości sprostowania danych
poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania sprostowania
danych na adres: odo@eko-styl.eu;
b. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub
wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie
Administratorowi na adres: odo@eko-styl.eu;
10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
11. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.